Đăng ký

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012

Tài liệu hay
Tài liệu hay (2148 tài liệu)
Lượt xem 1178
1
Tải xuống Miễn phí
| Loại file: doc
 • MỤC LỤC

  Trang

  Phần 1: MỞ ĐẦU.................................................................................... 1

  1.1. Đặt vấn đề.......................................................................................... 1

  1.2. Mục đích của đề tài............................................................................ 2

  1.3. Mục tiêu của đề tài............................................................................. 2

  1.4. Yêu cầu của đề tài.............................................................................. 3

  1.5. Ý nghĩa của đề tài............................................................................... 3

  1.5.1. Ý nghĩa thực tiễn............................................................................. 3

  1.5.2. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu............................................... 3

  Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.......................................................... 4

  2.1. Cơ sở lý luận của công tác quản lý môi trường.................................. 4

  2.1.1. Khái niệm quản lý môi trường......................................................... 4

  2.1.2. Cơ sở triết học của quản lý môi trường........................................... 4

  2.1.3. Cơ sở khoa học - kỹ thuật - công nghệ của quản lý môi trường...... 5

  2.1.4. Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường......................................... 5

  2.1.5. Cơ sở kinh tế của quản lý môi trường............................................. 7

  2.2. Nội dung của công tác quản lý Nhà nước về môi trường.................... 7

  2.2.1. Nội dung của công tác quản lý Nhà nước về môi trường theo luật bảo vệ môi trường ban hành năm 1993................................................................................ 7

  2.2.2. Nội dung của công tác quản lý Nhà nước về môi trường theo luật bảo vệ môi trường ban hành năm 2005................................................................................ 8

  2.3. Khái quát về tình hình của công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên thế giới và Việt Nam................................................................................................. 9

  2.3.1. Tình hình quản lý môi trường trên thế giới...................................... 9

  2.3.2. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường ở Việt Nam................. 10

  2.3.3. Công tác quản lý môi trường ở tỉnh Thái Nguyên......................... 12

  2.3.4. Công tác quản lý môi trường ở thành phố Thái Nguyên............... 13

  Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

  3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................... 15

  3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành........................................................ 15

  3.3. Nội dung nghiên cứu........................................................................ 15

  3.4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................. 15

  3.4.1. Nghiên cứu Luật và các văn bản dưới luật, các quy định có liên quan 15

  3.4.2. Phương pháp kế thừa.................................................................... 15

  3.4.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn................................................. 16

  3.4.4. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp lấy mẫu................................... 16

  3.4.5. Phương pháp phân tích................................................................. 16

  3.4.6 Phương pháp xử lý số liệu.............................................................. 17

  Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN....................... 18

  4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Quang Trung......... 18

  4.1.1. Điều kiện tự nhiên......................................................................... 18

  4.1.1.1. Vị trí địa lý................................................................................. 18

  4.1.1.2. Địa hình..................................................................................... 18

  4.1.1.3. Khí hậu...................................................................................... 19

  4.1.2. Các nguồn tài nguyên.................................................................... 20

  4.1.2.1. Tài nguyên đất........................................................................... 20

  4.1.2.2. Tài nguyên nước......................................................................... 21

  4.1.2.3. Tài nguyên rừng......................................................................... 22

  4.1.2.4. Tài nguyên nhân văn.................................................................. 22

  4.1.3. Điều kiện kinh tế – xã hội............................................................. 22

  4.1.3.1. Tình hình kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế........................ 22

  4.1.3.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập..................................... 24

  4.1.3.3. Quản lý đất đai – Vệ sinh môi trường........................................ 24

  4.1.3.4. Lĩnh vực Văn hóa xã hội............................................................ 26

  4.2. Thực trạng môi trường của phường.................................................. 29

  4.2.1. Môi trường không khí................................................................... 29

  4.2.2. Môi trường nước............................................................................ 31

  4.2.3. Môi trường đất.............................................................................. 34

  4.3. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường....................................... 34

  4.3.1. Bộ máy quản lý môi trường của phường....................................... 34

  4.3.2. Nhân lực công tác thu gom chất thải............................................. 36

  4.3.3. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ môi trường...................... 37

  4.3.4. Công tác thu gom chất thải........................................................... 38

  4.3.4.1. Các nguồn phát sinh chất thải.................................................... 38

  4.3.4.2. Khối lượng và thành phần chất thải phát sinh........................... 39

  4.3.4.3. Công tác thu gom rác thải tại phường........................................ 40

  4.3.5 Đầu tư tài chính trong công tác bảo vệ môi trường........................ 41

  4.3.6. Công tác triển khai thực hiện văn bản chỉ thị của cấp trên có liên quan đến công tác môi trường............................................................................................ 42

  4.3.7. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào bảo vệ môi trường 42

  4.3.8. Công tác kiểm tra chấp hành luật bảo vệ môi trường.................... 44

  4.3.9. Việc xử phạt các vi phạm về bảo vệ môi trường........................... 45

  4.3.10. Việc xử lý khiếu nại, hòa giải các tranh chấp về môi trường....... 45

  4.4. Đánh giá chung và một số giải pháp khắc phục............................... 46

  4.4.1. Đánh giá chung............................................................................. 46

  4.4.2. Giải pháp khắc phục..................................................................... 47

  4.4.2.1. Đối với Nhà nước....................................................................... 47

  4.4.2.2. Đối với chính quyền cơ sở.......................................................... 48

  4.4.2.3. Đối với cộng đồng...................................................................... 49

  Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................. 50

  5.1. Kết luận............................................................................................ 50

  5.2. Kiến nghị.......................................................................................... 50

  TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 52

 • Vùi lòng tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/16 07:48:57

Mô tả: Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012

— Xem thêm —

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

Generate time = 0.1154351234436 s. Memory usage = 10.63 MB